მიზნობრივი ჯანმრთელობის დაზღვევის გავლენა ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციაზე, დანახარჯებსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იძულებით გადაადგილებულ პირებში საქართველოში

გაზიარება
დამფინანსებელი R2HC/ERHLA
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი
პროექტის დაწყების თარიღი 06.01.2015

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა ჯანდაცვუს უტილიზაციისა და დანახარჯების კვლევის (HUES) ინსტრუმენტი იძულებით გადაადგილებულ პირებში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული დანახარჯების, ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად.

კვლევის ანგარიში