ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა მაღალი რისკის ჯგუფებსა და საქართველოს ზოგად მოსახლეობაში (განმეორებითი კვლევა)

გაზიარება
დამფინანსებელი University Research Co. (URC), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე
პროექტის დაწყების თარიღი 04.01.2015

საქართველოში ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა ჩატარდა 2012 წელს USAID-ის მიერ დაფინანსებული საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის (GTPP) ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევა ჩატარდა მაღალი რიკსის ჯგუფებში, ჯანდაცვის მუშაკებსა და ზოგად მოსახლეობაში. 

კვლევის ანგარიში