პროექტები

ვისცერული ლეიშმანიოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის შესწავლა საქართველოში

დამფინანსებელი პრეზიდენტის გრანტი საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთათვის
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ქაჯაია