პროექტები

აივ-თან დაკავშირებული სარისკო ქცევების და აივ პრევალენტობის შეფასება მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან და ამავე პოპულაციის ზომის შეფასება

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

B ჰეპატიტის ვაქცინაციის ხელშეწყობა ნიმ-ებს შორის საქართველოში

დამფინანსებელი დასავლეთ-აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ინიციატივა აივ, ვირუსული ჰეპატიტისა და ტუბერკულოზის შესახებ (WEEPI)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ქაჯაია

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართულ პაციენტებში მყარი ვირუსული პასუხის (SVR) კვლევის ბარიერები COVID-19 პანდემიის ეფექტის გათვალისწინებით

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (SRNSF)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საგანმანათლებლო კამპანია ტუბერკულოზის და COVID-19-ის შესახებ საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

აივ/შიდსის გავრცელების მხრივ მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფში ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების სარისკო ქცევების და პოპულაციის რაოდენობის განსაზღვრა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C ჰეპატიტის რეინფექციის რისკ-ფაქტორების შესწავლა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართულ, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში (PWID) საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C ჰეპატიტის გადაცემის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება საქართველოში – შემთხვევა-კონტროლის კვლევა

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

კოვიდ-19 ვაქცინაციის მიმღებლობა და ხელმისაწვდომობა საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

დიაბეტის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის კვლევა ქვემო ქართლის რეგიონის ზოგად მოსახლეობასა და ჯანდაცვის მუშაკებში (განმეორებითი კვლევა)

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

COVID-19-ის საგანმანათლებლო კამპანია საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ნიორაძე

საინფორმაციო კამპანია ტუბერკულოზის და ლატენტური ტუბერკულოზის შესახებ აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი