პროექტები

მიზნობრივი ჯანმრთელობის დაზღვევის გავლენა ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციაზე, დანახარჯებსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იძულებით გადაადგილებულ პირებში საქართველოში

დამფინანსებელი R2HC/ERHLA
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი