პროექტები

B ჰეპატიტის ვაქცინაციის ხელშეწყობა ნიმ-ებს შორის საქართველოში

დამფინანსებელი დასავლეთ-აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ინიციატივა აივ, ვირუსული ჰეპატიტისა და ტუბერკულოზის შესახებ (WEEPI)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ქაჯაია

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართულ პაციენტებში მყარი ვირუსული პასუხის (SVR) კვლევის ბარიერები COVID-19 პანდემიის ეფექტის გათვალისწინებით

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (SRNSF)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

აივ/შიდსის გავრცელების მხრივ მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფში ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების სარისკო ქცევების და პოპულაციის რაოდენობის განსაზღვრა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C ჰეპატიტის რეინფექციის რისკ-ფაქტორების შესწავლა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართულ, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში (PWID) საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C ჰეპატიტის გადაცემის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება საქართველოში – შემთხვევა-კონტროლის კვლევა

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C და B ჰეპატიტების ეპიდზედამხედველობა და გადაცემის რისკი თირკმლის დიალიზის დაწესებულებებში, საქართველო

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ალკოჰოლის მოხმარებასთან ასოცირებული ქცევის შეფასება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში განკურნებულ პაციენტებში საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქ. თბილისში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქვემო ქართლის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საქართველოში არსებული GeneXpert აპარატებზე HCV კონფირმაციული ტესტირების ჩატარების ეფექტურობის შეფასება

დამფინანსებელი ახალი ინოვაციური დიაგნოსტიკის გავითარების ფონდი (FIND)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C ჰეპატიტის მკურნალობის დეცენტრალიზაციის შეფასება საქართველოში

დამფინანსებელი ახალი ინოვაციური დიაგნოსტიკის განვითარების ფონდი (FIND)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი